Diritto di Famiglia / Dreptul Familiei

Compania noastră, datorită colaborării firmelor de avocatură cu mulți ani de experiență în domeniu, garantează asistență în domeniul dreptului familiei, care este prezentată mai jos printr-un exemplu:

1) Asistență în procedurile de consens sau de separare judiciară

2) Schimbarea condițiilor de separare sau de divorț

3) Pașaportul de revocare a procedurii pentru părintele care nu asigură întreținerea copiilor

4) Separare cu negociere asistată

5) Stipulează contractele de conviețuire

6) Procedura custodiei copilului

7) Legea succesiunii

8) Protecția persoanelor cu handicap

________________________Descrizione___________________________
1) Asistență în procedurile de separare consensuală și / sau judiciară, pentru a proteja drepturile soților și copiilor minori, cu o cerere ulterioară de întreținere și cesiune în familie.
2) Schimbarea condițiilor de separare sau de divorț (de exemplu pentru supraviețuirea altor copii, pierderea muncii, nunți noi etc.)
3) Pașaportul de revocare a procedurii de asistență pentru părinte care nu prevede întreținerea copiilor.
4) Separarea cu negociere asistată – Asistență în caz de sepazione cu negociere asistată, și anume acordul de separare încheiat între părțile de soare asistate de apărătorii lor, fără intervenția judecătorului. Este posibilă numai dacă sunt îndeplinite anumite cerințe.
5) Asistența prevede contracte de conviețuire Este scris acorduri cu care fiecare pereche poate defini, de fapt, problemele inerente în cadrul economic și financiar“, de asemenea, având în vedere defalcarea relației sau moartea prematură a unuia dintre parteneri.
6) MINORILOR: – procedura de îngrijire a copilului de custodie, moștenire sau acceptarea de donații de către minori, clearance-ul cerere de pașaport, de paternitate recunoscând, de asistență în cadrul unei proceduri de schimbare sau nume de familie plus …
7) DREPTUL SUCCESIUNILOR: – Asistența în elaborarea holografiei va fi testament biologic. – Asistență în procedurile de acceptare sau renunțare la o moștenire. – Acțiuni judiciare pentru a proteja respectarea cotelor rezervate pentru moștenitorii legitimi.
8) PROTECȚIA DEZACTIVAT.      Asistență în aplicarea pentru procedurile de sprijin și de administrare în etape succesive (de exemplu, Redactare prima declarație, solicită autorizarea judecătorului de supraveghere ..)

Problemele dvs. pot fi rezolvate. Folosiți sfatul nostru juridic GRATUIT – faceți clic pe AICI

La nostra società grazie alla collaborazione di studi legali con esperienza pluriennale nel settore, garantisce assistenza nell’ambito delle questioni di diritto di famiglia, di cui si fornisce di seguito un’esemplificazione:

1) Assistenza nelle procedure di separazione consensuale o giudiziale

2) Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

3) Procedimento di revoca del passaporto per il genitore che non provvede al mantenimento dei figli

4) Separato con negoziazione assistita

5) Stipulare accordi di coabitazione

6) La procedura del caso copylean

7) Legge di successione

8) Protezione delle persone con disabilità

_______________________________Descrizione_______________________________

1) Assistenza nei procedimenti di Separazione consensuale e /o giudiziale, al fine di tutelare i diritti dei coniugi e dei figli minori, con conseguente richiesta di mantenimento e assegnazione casa familiare.
2) Modifica delle condizioni di separazione o divorzio (es. per sopravvenienza di altri figli, perdita del lavoro, nuove nozze ecc..)
3) Assistenza procedimento revoca passaporto per il genitore che non provvede al mantenimento dei figli.
4) Separazione con negoziazione assistita – Assistenza in procedimenti di sepazione con negoziazione assistita, ovvero la separazione consensuale conclusa tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l’intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.
5) Assistenza stipula Contratti di convivenza
Si tratta di accordi scritti con cui ogni coppia di fatto può definire le questioni inerenti l’ assetto economico-patrimoniale, anche in vista dell’eventuale rottura del rapporto o della scomparsa prematura di uno dei conviventi.
6) MINORI: – assistenza procedimento di affidamento minori, accettazione eredità o donazioni da parte dei minori, richiesta nulla osta per passaporto, riconoscimento paternità, assistenza nei procedimenti di cambiamento o aggiunta cognome..
7) DIRITTO DELLE SUCCESSIONI: -Assistenza nella redazione del testamento olografo, testamento biologico. –Assistenza nei procedimenti di accettazione o rinuncia di un’eredità. –Azioni giudiziarie a tutela del rispetto delle quote riservate agli eredi legittimi.
8) TUTELA DEI DISABILI: – Assistenza nelle procedure di richiesta amministrazione di sostegno e nelle fasi successivi (es. redazione primo rendiconto, richieste autorizzazione Giudice Tutelare… )

 

Usa la nostra Consulenza GRATIS – Clicca QUI